خانم مریم مرواری

شرح وظایف 

سمت: مسئول دبیرخانه دانشکده بهداشت

شماره تماس داخلی: 1094

شماره فکس:35220140-023