خانم مریم شادمهر

شرح وظایف 

سمت: مسئول کارگزینی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

شماره تماس داخلی: 1062

شماره فکس:35220140-023

**********************************************

آقای حسین ملکیان

شرح وظایف 

سمت: کارشناس کارگزینی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

شماره تماس داخلی: 1062

شماره فکس:35220140-023