آئین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به معاونت پژوهشی

 

 

 

 آئین نامه تفویض اختیار تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانلود
آئين‌نامه نظارت بر طرح‌هاي تحقيقاتي دانلود
پروپوزال ویژه پروژه‌های دانشجویی دانلود
آئین نامه شرکت دانشجویان در همایش‌های معتبر داخلی دانلود
آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش‌های معتبر داخلی دانلود
آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش‌های معتبر خارجی دانلود
شیوه نامه انتخاب پزوهشگران و مقاله برتر دانلود
شیوه نامه پرداخت پاداش مقالات1515 دانلود
فرم رضایت آگاهانه دانلود
راهنمای نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانلود
فرم پرپوزال طرح تحقیقاتی دانشگاه دانلود
فرم پرپوزال طرح کمیته تحقیقات دانشجویی و پروژه تحقیقاتی دانشجویان مقطع کارشناسی دانلود
فرم روی جلد نهایی - کمیته تحقیقات دانلود
فرمت کلی گزارش نهایی دانلود
فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی دانلود