آئین نامه‌ها و فرم‌های مربوط به معاونت پژوهشی

 

 

 

 آئین نامه تفویض اختیار تصویب طرح‌های تحقیقاتی دانلود
آئین‌نامه نظارت بر طرح‌های تحقیقاتی دانلود
آئین نامه تمام وقتی 1400 دانلود
آئین نامه شرکت دانشجویان در همایش‌های معتبر داخلی دانلود
آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش‌های معتبر داخلی دانلود
آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در همایش‌های معتبر خارجی دانلود
شیوه نامه انتخاب پزوهشگران و مقاله برتر دانلود
فرم پرپوزال یکسان سازی شده طرح های تحقیقاتی دانلود
فرم رضایت آگاهانه دانلود
حق الزحمه -پایان نامه  دانلود
حق الزحمه -مستقل دانلود
فرم گزارش پیشرفت دانلود
فرم_مشخصات سامانه ملی دانلود
فرمت جدید تازه های پژوهشی دانلود
گزارش نهایی خلاصه 1400 دانلود
فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی دانلود
راهنمای همانندجو- شماره یک دانلود
راهنمای همانندجو - شماره دو دانلود